Projekt "Szansa na lepszą przyszłość" realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VI Integracja, 6.1. Aktywna Integracja, Poddziałanie 6.1.2 Aktywizacja społeczno- zawodowa.

Głównym celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób dotkniętych i zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznych w wieku powyżej 18 roku życia, biernych zawodowo, korzystających z pomocy spełecznej i zamieszkujące na terenie gmin Czarne i Koczała, powiat człuchowski rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

Grupą docelową będzie 16 pełnoletnich osób (9K, 7M), biernych zawodowo, w tym 8 osób niepełnosprawnych (5K, 3M), korzystających z pomocy społecznej i zamieszkujące na obszarze gmin Czarne i Koczała, powiat człuchowski.

Główne rezultaty projektu: 

- zwiększenie zdolności oraz motywacji do zatrudnienia osób dotkniętych i zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym;

- określenie Indywidualnego Planu Działania w oparciu o posiadanie predyspozycje;

- dostarczenie pożądanych kwalifikacji zawodowych Uczestnikom Projektu;

- zapewnienie staży dla uczestników projektu ( zgodnych z Europejskimi i Polskimi Ramami Jakości Staży i Praktyk).

 

Zadania projektu:

1. Przeprowadzenie zajęć motywujących p psychologiem (5h/osoba)

2. Przeprowadzenie indywidualnego poradnictwa prawno- obywatelskiego (3h/osoba)

3. Prowadzenie zajęć w zakresie doradztwa zawodowego, w tym stworzenie Indywidualnego Planu Działania (5h/osoba) 

4. Przygotowanie oraz przeprowadzanie szkoleń w zawodach:

  • spawacz metodą TIG/MAG 
  • pokojowa oraz pomoc kuchenna

5. Pośrednictwo zawodowe oraz staże zawodowe - 6h pośrednictwa oraz 5 miesiące stażu 

 

Regulamin 

Formularz rekrutacyjny

Copyright © FWIRL, wykonanie: strony www