FUNDACJA WSPIERANIA INICJATYW ROZWOJU LOKALNEGO ZOSTAŁA ZAREJESTROWANA 12 MAJA 2011 ROKU.

JESTEŚMY ORGANIZACJĄ POZARZĄDOWĄ NON-PROFIT, KTÓREJ GŁÓWNYM CELEM DZIAŁANIA JEST WSPIERANIE ROZWOJU I WSPÓŁPRACY NA SZCZEBLU LOKALNYM, REGIONALNYM I MIĘDZYNARODOWYM.

 

CEL DZIAŁANIA ORGANIZACJI ( Z KRS ) :

1. PROWADZENIE BADAŃ I STUDIÓW NAD FORMAMI I PROBLEMAMI DOSTOSOWANIA POLSKIEGO ROLNICTWA I RYBOŁÓWSTWA DO WYMOGÓW UNII EUROPEJSKIEJ

2. UPOWSZECHNIANIE WIEDZY DOTYCZĄCEJ FUNKCJONOWANIA ROLNICTWA I RYBOŁÓWSTWA W UE

3. WSPOMAGANIE LOKALNYCH INICJATYW SPOŁECZNYCH I SAMORZĄDOWYCH

4. ZBIERANIE I OPRACOWYWANIE INFORMACJI O LOKALNYCH INICJATYWACH SAMORZĄDOWYCH I OBYWATELSKICH W ROZWOJU ROLNICTWA I RYBOŁÓWSTWA

5. DZIAŁANIA NA RZECZ WZMOCNIENIA KONKURENCYJNOŚCI I UTRZYMANIE ATRAKCYJNOŚCI OBSZARÓW ZALEŻNYCH OD RYBACTWA

6. DZIAŁANIE NA RZECZ ROZWOJU SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH

7. PROPAGOWANIE DZIAŁAŃ PROEKOLOGICZNYCH

8. DZIAŁANIA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

9. INTEGRACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

10.DZIAŁANIE NA RZECZ ROZWOJU RYBOŁÓWSTWA MORSKIEGO LUB RYBACTWA ŚRÓDLĄDOWEGO

11.PROMOCJA ZDROWEJ ŻYWNOŚCI ORAZ PRODUKTÓW POCHODZENIA RYBNEGO

12.PROMOWANIE KSZTAŁCENIA PRZEZ CAŁE ŻYCIE

13.PODEJMOWANIE DZIAŁAŃ NA RZECZ RÓWNOŚCI SZANS KOBIET ORAZ INNYCH GRUP SPOŁECZNYCH ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM

14.PODEJMOWANIE DZIAŁAŃ NA RZECZ PROMOCJI ZAWODOWEJ KOBIET NA RYNKU PRACY/ WSPIERANIE AKTYWNEJ ROLI KOBIET W SPOŁECZEŃSTWIE

15.PODEJMOWANIE INICJATYW NA RZECZ ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO ORAZ DEMOKRACJI LOKALNEJ

16.PROMOWANIE AKTYWNEGO OBYWATELSTWA MŁODYCH LUDZI ORAZ UCZESTNICTWA W ŻYCIU DEMOKRATYCZNYM I PUBLICZNYM

17.PODEJMOWANIE DZIAŁAŃ NA RZECZ PROMOCJI LUDZI MŁODYCH NA RYNKU PRACY

18.PROMOWANIE AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ I SPORTU W SPOŁECZEŃSTWIE

19.PODEJMOWANIE DZIAŁAŃ NA RZECZ WSPIERANIA INICJATYW MŁODZIEŻOWYCH

20.PODEJMOWANIE DZIAŁAŃ NA RZECZ INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ

Copyright © FWIRL, wykonanie: strony www