Should we believe in all we read? Media-think critically! - to projekt wymiany młodzieży w ramach programu Erasmus Plus, który wsparł młodzież w przyswajaniu kompetencji przez rozwój krytycznego podejścia do informacji znajdujących się w sieci.

Głównym działaniem projektowym była wymiana młodzieży, która odbyła się w sierpniu 2017 r. w Ośrodku Marina w Pucku - mieście powiatowym siedziby organizacji wnioskującej. W projekcie uczestniczyło 45 osób w wieku 17 do 29 lat pochodzących z Polski, Słowenii i Słowacji (w tym po 1 liderze z każdej organizacji). Większość uczestników to osoby pochodzące z mniejszych miejscowości.

Projekt:

- wsparł młodzież w przyswajaniu kompetencji przez rozwój krytycznego podejścia do informacji znajdujących się w sieci,

-podwyższył poziom znajomości kultury Słowacji, Słowenii i Polski, a także umożliwił uczestnikom zbudowanie międzynarodowej sieci kontaktów.,

- organizacje biorące udział w projekcie polepszyły swoje umiejętności, atrakcyjność i swój międzynarodowy wymiar i tym samym są w stanie oferować działania i programy dostosowane do potrzeb młodych osób w Europie.

Dzięki projektowi zbudowano także sieć nowych więzów społecznych i kulturowych. Młodzież stała się bardziej świadoma na polu Europy poprzez zajęcia z krytycznego myślenia.

Projekt zrealizował cele programu Erasmus +. Osiągnięto ogólne cele odnowionych ram europejskiej współpracy na rzecz młodzieży na lata 2010-2018 oraz wypromowano europejskie wartości opisane w artykule 2 Traktatu o Unii Europejskiej. Uczestnicy poznali wartości typu poszanowanie godności drugiej osoby, tolerancji i niedyskryminacji dzięki zajęciom dotyczącym ochrony prywatności w sieci. Projekt przyczynił się do zapobiegania wykluczeniu społecznemu objawiającego się np. dyskryminacją z różnych względów. 

 Broszura nt. krytycznego myślenia nr 1 

Broszura nr 2

Broszura nr 3

Copyright © FWIRL, wykonanie: strony www